Trung tâm Nghiên cứu và Nuôi trồng Dược liệu Quốc gia Vietfarm –  Sứ mệnh bảo tồn và nâng tầm cây thuốc Việt

Được thành lập với mục đích bảo tồn tinh hoa nguồn dược liệu quý của nước nhà, Trung tâm Nghiên cứu và Nuôi trồng Dược...

Lễ ký kết thành lập Vietfarm

Lễ ký kết công bố thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Nuôi trồng dược liệu Quốc gia Vietfarm

Trung tâm Nghiên cứu và Nuôi trồng Dược liệu Quốc gia – Vietfarm chính thức được thành lập dưới sự bảo trợ của hai đơn...

Đối tác